Новини

Знайомимо детальніше з новими ДБН А.2.2-1:2021 “СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)”, що набули чинності 1 вересня цього року
27 жовтня 2022 року, 09:30

Так, норми встановлюють вимоги до складу і змісту розділу оцінки впливів на навколишнє середовище (далі – ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.

Ці норми застосовують для прийнятих проектних рішень з урахуванням обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки навколишнього середовища під час будівництва та експлуатації бу івель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.

Розділом термінології даного ДБН передбачено:
- оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) - визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, а також прийнятності проектних рішень з точки зору потреб охорони довкілля та вимог екологічної безпеки
- навколишнє середовище - сукупність природних, соціальних (включаючи середовище життєдіяльності людини) і техногенних умов існування людського суспільства
- навколишнє природне середовище - сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси
- навколишнє соціальне середовище - сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності населення, соціально-економічних відносин між людьми, групами людей, а також між ними і створюваними ними матеріальними і духовними цінностями
- середовище життєдіяльності людини - навколишнє середовище території населених пунктів, курортних та рекреаційних зон, водні об'єкти, призначені для господарсько-питного та рекреаційного використання, землі сільгоспугідь
- навколишнє техногенне середовище - штучно створена частина навколишнього середовища, що складається з технічних і природних елементів
- об'єкти впливу (реципієнти) - об'єкти і компоненти навколишнього середовища чи їх окремі елементи, на які здійснюється вплив планованої діяльності
- джерела впливу - техногенні та природні об'єкти (або їх складові частини), процеси і явища, що впливають на навколишнє середовище - вплив - привнесення в навколишнє середовище чи вилучення з нього будь-якої матеріальної субстанції або інші дії, що викликають зміни його стану
- вплив нормативний - вплив на навколишнє середовище, що здійснюється в припустимих межах і не викликає понаднормативних змін - стан нормативний - стан території (акваторії), за якого кількісні і якісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам
- фон прогнозований - прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури та інших характеристик, але без урахування планованої діяльності
- стан прогнозований - прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури та інших характеристик та реалізації планованої діяльності
- ризик - ступінь імовірності певного негативного впливу на навколишнє середовище, який може відбутись в певний час або за певних обставин від планованої діяльності
- зона впливу - певний простір, район, територія, що характеризуються спільними ознаками безпосереднього впливу тих чи інших чинників на навколишнє середовище
- межі зони впливу - межі, які регламентуються відповідними законодавчими або нормативними актами або визначаються за результатами відповідних досліджень

Щодо розділу даного ДБН “ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ”

Метою ОВНС є визначення допустимості, доцільності і прийнятності проектних рішень, в тому числі обґрунтування екологічних, економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів з метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Матеріали ОВНС є обов’язковою складовою проектної документації та повинні містити результати оцінки впливів на навколишнє природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище (далі – навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

Матеріали ОВНС розробляються у складі проектної документації у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3.

Основними завданнями ОВНС є:
- загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;
- розгляд конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обґрунтування переваг обраної альтернативи, у тому числі варіанта розміщення, з урахуванням пріоритету вимог екологічної безпеки, збереження природоохоронних територій та об’єктів;
- визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі – впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);
- визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
- прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;
- визначення комплексу заходів щодо попередження, обмеження та пом’якшення небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
- визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище;
- складання висновку про екологічні наслідки.

При розробленні матеріалів ОВНС необхідно керуватися вимогами чинного законодавства (додаток Г), будівельними, санітарними та протипожежними нормами.

Для видів діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) відповідно до вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, розроблення матеріалів ОВНС виконується з використанням матеріалів звіту про оцінку впливу на довкілля відповідно до розділу 5 даних норм в повному обсязі.

Для інших видів діяльності та об'єктів матеріали ОВНС розробляються відповідно до розділу 5 даних норм в скороченому обсязі, який визначається замовником і виконавцем при складанні завдання на розроблення матеріалів ОВНС (згідно з додатком А), виходячи з переліку і характеристик очікуваних видів впливів планованої діяльності на компоненти навколишнього природного середовища: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; геологічне середовище; водне середовище; ґрунти; рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

Вихідними даними для виконання ОВНС є текстові та графічні матеріали проектної документації, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва, матеріали виконаних інженерно-екологічних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень, усі наявні фондові дані, що характеризують стан навколишнього середовища на досліджуваній території, дані моніторингу, дані щодо фонового забруднення атмосфери, матеріали інвентаризації викидів забруднюючих речовин, матеріали інвентаризації відходів, документи дозвільного характеру (висновок з оцінки впливу на довкілля, спеціальний дозвіл на користування надрами, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами тощо), матеріали державної статистичної звітності, картографічні матеріали та інша інформація, завдання на розроблення матеріалів ОВНС (згідно з додатком А). Інженерні вишукування мають відповідати вимогам ДБН А.2.1-1.

Матеріали ОВНС повинні за своїм складом і змістом бути достатні для того, щоб характеризувати:
- дотримання вимог природоохоронного, санітарного і містобудівного законодавств, включаючи міжнародні зобов’язання держави у зазначених сферах;
- відповідність вимогам чинних будівельних норм та нормативних документів, що є обов’язковими до застосування, у частині регламентації ними питань, пов'язаних з природоохоронними проблемами, використанням природних ресурсів, а також проблемами забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини та експлуатаційної надійності об'єкта будівництва;
- не перевищення впливів на навколишнє середовище щодо показників, нормованих і лімітованих на момент проектування об'єкта (дозволені обсяги викидів та скидів, граничнодопустимі концентрації, ліміти тощо);
- виникнення у навколишньому середовищі небезпечних ендогенних і екзогенних геологічних процесів та інших явищ (забруднення, заростання водоймищ тощо);
- дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних, інженерно-технічних і місцевих функціонально-планувальних обмежень;
- ефективність запропонованих ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних, компенсаційних і охоронних заходів.

Матеріали ОВНС та розрахункові обґрунтування з підтвердженням достовірності вихідних даних, що були застосовані при виконанні розрахунків, включаються до складу затверджувальної частини проектної документації.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com