Новини

КБУ знайомить з новими ДБН В.1.2-10:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. ЗАХИСТ ВІД ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ”, що набули чинності 1 вересня 2022 року
28 жовтня 2022 року, 09:30

Частина 1.

Так дані норми визначають основні положення основної вимоги щодо захисту від шуму та вібрації будівель і споруд (далі – основна вимога) відповідно до Закону України “Про будівельні норми”.

Норми поширюються на будівлі та споруди у цілому та їх частини (конструктивні та інженерні системи) під час проектування та будівництва, а також встановлюють положення щодо дотримання функціональних параметрів об’єкта під час його експлуатації.

Вимоги цих норм застосовуються при проектуванні та будівництві разом із іншими будівельними нормами, що встановлюють вимоги до об’єктів: будівель, споруд, їх частин (конструктивних та інженерних систем) залежно від функціонального призначення.

Норми застосовують при встановленні у будівельних нормах обов’язкових вимог до об’єкта нормування у будівництві, а також використовуються при розробленні нормативних документів на конструктивні та інженерні системи.

Щодо термінології, то новими ДБН передбачено:
- акустичний екран - звукоізолювальна перепона скінченних розмірів і відповідної форми, яку встановлюють у приміщенні між джерелом (джерелами) шуму і робочим місцем або частиною приміщення, що потребують захисту від шуму даного джерела або групи джерел;
- еквівалентний рівень звукового тиску непостійного шуму - рівень звукового тиску постійного шуму, у якого середній квадрат звукового тиску має те саме значення, що й у даного непостійного шуму на заданому інтервалі часу;
- еквівалентний рівень звуку - еквівалентний рівень звукового тиску непостійного шуму, коригований за стандартною частотною характеристикою “А”;
- звукова потужність джерела шуму - загальна кількість звукової енергії, що випромінюється джерелом шуму у навколишній простір за одиницю часу;
- ізоляція повітряного шуму - різниця усереднених у просторі і часі високого і низького рівнів звукового тиску у суміжних приміщеннях, визначена за результатами вимірювань за умови відсутності побічних шляхів передачі звуку і приведена до умов рівності площі випробувальної конструкції і еквівалентної площі звукопоглинання в приміщенні з низьким рівнем звукового тиску (Примітка. Ізоляція повітряного шуму огороджувальною конструкцією, визначена за умов відсутності побічних шляхів передачі звуку, являє собою звукоізолюючу здатність даної конструкції огородження);
- індекс ізоляції повітряного шуму - одночислова величина оцінки звукоізоляції елементів огороджувальних конструкцій, визначена за частотною характеристикою;
- індекс зниження приведеного рівня ударного шуму - показник для оцінки одним числом величини поліпшення ізоляції ударного шуму міжповерховим перекриттям, завдяки укладанню під підлогу пружного звукоізоляційного шару;
- індекс приведеного рівня ударного шуму - одночислова величина оцінки ізоляції ударного шуму перекриттям, визначена за частотною характеристикою;
- карта шуму та вібрації - карта території з джерелами шуму та вібрації (вулично-дорожня мережа, залізниці, промислові зони, окремі промислові і енергетичні об’єкти) з нанесеними лініями однакових рівнів звуку в дБА або вібрації в дБ на місцевості з певним інтервалом;
- лункість приміщення - властивість приміщення, що характеризується тривалістю поширення звуку в приміщенні після його випромінювання;
- максимальний рівень звуку - рівень звуку непостійного шуму, що відповідає максимальному показанню вимірювального приладу (шумоміра) при візуальному відліку або значення рівня звуку, що перевищує протягом 1% тривалості вимірювального інтервалу при реєстрації шуму автоматичним приладом (статистичним аналізатором);
- нормальний імпеданс - комплексна величина, що являє собою відношення звукового тиску на поверхні, до нормальної складової вектора коливальної швидкості;
- нормальний коефіцієнт звукопоглинання - відношення звукової енергії плоскої гармонічної хвилі, поглинутою поверхнею, до звукової енергії хвилі, що падає нормально на цю поверхню за даної частоти;
- октавний рівень звукового тиску та вібрації - рівень звукового тиску та вібрації (віброприскорень, віброшвидкості, вібропереміщення) в тій чи іншій октавній смузі нормованого діапазону частот;
- показник ізоляції повітряного шуму - одночислова величина оцінки ізоляції зовнішньою огороджувальною конструкцією шуму із спектром, характерним для шуму транспортних потоків, за умови відсутності обхідних шляхів передачі шуму;
- показник ізоляції повітряного шуму фактичний - одночислова величина оцінки ізоляції зовнішньою огороджувальною конструкцією шуму із спектром, характерним для шуму транспортних потоків, в натурних умовах за наявності обхідних шляхів передачі шуму;
- ревербераційний коефіцієнт звукопоглинання - коефіцієнт звукопоглинання, який вимірюють в ревербераційній камері на зразках або предметах, за умови випадкового розподілу кутів падіння звукових хвиль;
- рівень фонового шуму - рівень шуму сукупності усіх джерел у даній точці звукового поля, незалежний від досліджуваного шуму даного джерела;
- рівень звуку - рівень звукового тиску постійного шуму в нормованому діапазоні частот, коригований за стандартною частотною характеристикою “А”;
- стандартизований рівень ударного шуму - усереднений у просторі і часі рівень звукового тиску, визначений за результатами вимірювань в приміщенні під перекриттям, при роботі на ньому стандартної ударної машини, за умови наявності побічних шляхів передачі ударного шуму і приведений до умов рівності стандартного часу реверберації і часу реверберації в даному приміщенні;
- фактична ізоляція повітряного шуму - ізоляція повітряного шуму, визначена за результатами вимірювань за наявності побічних шляхів передачі звуку, характерних для будівель і споруд;
- фактичний приведений рівень ударного шуму - приведений рівень ударного шуму в приміщенні під перекриттям, визначений за результатами вимірювань за наявності побічних шляхів передачі ударного шуму, характерних для будівель і споруд;
- час реверберації - інтервал часу в секундах, протягом якого рівень звукового тиску в приміщенні зменшується на 60 дБ після вимкнення джерела звуку;

- шум імпульсний - непостійний шум, який складається з одного, декількох або періодичних звукових сигналів (імпульсів), кожен з яких тривалістю менше ніж 1 с, при цьому рівні звуку в дБАІ і в дБА, виміряні на часових характеристиках шумоміра відповідно “імпульс” та “повільно”, відрізняються між собою не менше ніж на 7 дБА;
- шум коливний - непостійний шум, рівень звуку якого безперервно змінюється у часі;
- шум непостійний - шум, рівень звуку якого змінюється у часі більше ніж на 5 дБА при вимірюванні шумоміром на часовій характеристиці “повільно” і на частотній характеристиці “А”;
- шум переривчастий - непостійний шум, рівень звуку якого змінюється ступінчасто на 5 дБА і більше, при цьому тривалість часових інтервалів, під час яких рівень звуку залишається сталим, становить 1 с і більше;
- шум повітряний - шум, який випромінюється джерелом безпосередньо у повітря і поширюється повітряним шляхом;
- шум постійний - шум, рівень звуку якого змінюється у часі не більше ніж на 5 дБА при вимірюванні шумоміром на часовій характеристиці “повільно” і на частотній характеристиці “А”;
- шум структурний - механічна вібрація будівельних конструкцій, яка виникає при їх збудженні динамічними силами, поширюється по конструкціях будівель і споруд та випромінюється цими конструкціями у вигляді повітряного шуму (Примітка. Джерелами структурного шуму є механічне обладнання з динамічними навантаженнями, жорстко встановлене на огороджувальній конструкції, санітарно-технічне обладнання тощо);
- шум тональний - шум, в спектрі якого є виражені дискретні тони (Примітка. Тональний характер шуму встановлюється вимірюванням у третиннооктавних смугах частот по перевищенню рівня шуму в одній смузі над сусідніми не менше ніж на 10 дБ);
- шум ударний - повітряний шум, який випромінюється огороджувальною конструкцією при її збудженні динамічними силами (Примітка. Ударний шум є різновидом структурного шуму, який виникає при ходінні по міжповерховому перекритті, падінні предметів, пересуванні меблів тощо. Цей термін в будівельній акустиці застосовують тільки до міжповерхових перекриттів, сходових площадок і маршів);
- шум широкосмуговий - шум з безперервним спектром шириною більше ніж одна октава;
- шумовий (акустичний) режим об’єкта - стан об’єкта (окреме приміщення, будівля, споруда, територія), до якого висуваються певні вимоги щодо рівня шумового забруднення, і характеризується фактичними сумарними рівнями шуму, створюваного всіма наявними (внутрішніми і зовнішніми) джерелами, що впливають на даний об’єкт. Шумовий режим відповідає нормативному, якщо сумарні рівні шуму від усіх джерел не перевищують допустимих значень, встановлених санітарно-гігієнічними нормативами;
- шумозахисний екран - споруда у вигляді штучної наземної стінки, земляного насипу, виїмки, галереї тощо, яку встановлюють (споруджують) уздовж автомобільних доріг, залізниць або біля окремих шумних об’єктів з метою зниження шуму та вібрації на прилеглій території;
- шум - нестійкі або випадкові акустичні коливання, що характеризуються випадковою зміною амплітуди і частоти (Примітка. Шум, як несприятливий фізичний фактор навколишнього середовища – це будь-який небажаний звук чи сукупність звуків з випадковими розподілами частот і інтенсивності, що сприймається негативно, заважає слуховому сприйняттю корисної інформації, порушує тишу, завдає шкоди здоров’ю людини і знижує її працездатність.

Умовні познаки, індекси та скорочення, що мають використовуватися у будівельних нормах щодо забезпечення основної вимоги щодо захисту від шуму та вібрації, наведені у додатку А.

Деталі згодом.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням:www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com