Новини

КБУ знайомить з новими державними будівельними нормами В.1.2-6:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. МЕХАНІЧНИЙ ОПІР ТА СТІЙКІСТЬ”, що набули чинності з 1 вересня 2022 року
3 листопада 2022 року, 09:30

Частина 1.

Так, норми визначають основні положення основної вимоги щодо забезпечення механічного опору та стійкості (далі – основна вимога) відповідно до Закону України “Про будівельні норми”.

Ці норми поширюються на будівлі та споруди у цілому та їх частини (конструктивні та інженерні системи) під час проєктування та будівництва, а також встановлюють положення щодо дотримання функціональних параметрів об’єкта під час його експлуатації.

Вимоги даного ДБН застосовуються при проєктуванні та будівництві разом із іншими будівельними нормами, що встановлюють вимоги до об’єктів: будівель, споруд, їх частин (конструктивних та інженерних систем) залежно від функціонального призначення.

Ці норми застосовують при встановленні у будівельних нормах обов’язкових вимог до об’єкта нормування у будівництві, а також використовуються при розробленні нормативних документів на конструктивні та інженерні системи.

Термінологією даних норм передбачено наступне:

- аварія - пошкодження, вихід із ладу, руйнування об’єкта, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин;
- аварійна (випадкова) розрахункова ситуація - розрахункова ситуація, яка відноситься до виняткових умов конструкції або впливу на неї, включаючи землетрус, пожежу, вибух, зіткнення або локальне руйнування;
- базовий період - вибраний період часу, що використовується в якості основи для оцінки статистичних змінних впливів, та, можливо, для випадкових дій;
- безпека - властивість об’єкта при експлуатації, а також у випадку порушення працездатності не створювати загрози для життя і здоров’я людей, а також загрози для довкілля;
- випадкова (епізодична) дія - дія, що, як правило, коротка за часом, але має значну величину, і є малоймовірною стосовно впливу на дану споруду протягом проєктного терміну експлуатації. Примітка. Ударне навантаження, сніг, вітер, сейсмічні дії можуть бути змінними або випадковими діями, залежно від наявної інформації стосовно статистичних розподілів;
- вплив - будь-який чинник, в результаті якого в конструкції змінюються внутрішні напруження, деформації або інші параметри стану;
- геотехнічна дія - дія, що передається на будівлю або споруду ґрунтом, засипкою або ґрунтовими водами;
- граничний стан - стан, при перевищенні якого об'єкт перестає задовольняти вимогам, встановленим у проєкті;
- граничний стан за несучою здатністю - стан, пов'язаний з руйнуванням або іншими схожими формами відмови конструкції чи ґрунтової основи. Примітка. Загалом він відповідає максимальній несучій здатності конструкції або елемента конструкції;
- граничний стан за експлуатаційною придатністю - стан, що відповідає умовам, поза межами яких визначені експлуатаційні вимоги для конструкції або елемента конструкції більше не виконуються;
- граничний стан за експлуатаційною придатністю зворотний - граничний стан, де відсутні наслідки дій, що перевищують визначені експлуатаційні вимоги після припинення цих дій;
- граничний стан за експлуатаційною придатністю незворотний - граничний стан, де деякі наслідки дій, що перевищують визначені експлуатаційні вимоги, залишатимуться після припинення цих дій;
- дія
а) сукупність сил (навантажень), які прикладені до конструкції (пряма дія);
б) сукупність прикладених деформацій або прискорень, що викликані, наприклад, зміною температури, зміною вологості, нерівномірним осіданням або землетрусами (непряма дія);
- динамічна дія - дія, що викликає прискорення конструкції або елементів конструкції;
- довговічність - властивість об'єкта зберігати працездатний стан до настання граничного стану в умовах установленої системи технічного нагляду, обслуговування та ремонту;
- загальний розрахунок - визначення в конструкції чи ґрунтовому масиві узгоджених сполучень внутрішніх сил і моментів або напружень, що є врівноваженими з конкретною визначеною сукупністю дій на них, та залежить від геометричних і конструктивних даних, а також властивостей матеріалів;
- змінна дія - дія, варіації величини якої протягом часу є ні незначними, ні монотонними;
- ефект впливу (навантажувальний ефект) - реакція (внутрішні зусилля, напруження, переміщення, деформації) будівельних конструкцій на впливи, що враховуються;
- квазіпостійна величина змінної дії - детермінована величина дії, що загальний час, протягом якого вона буде перевищена, становить значну частку базового періоду. Може бути виражена як визначена частина характеристичного значення;
- квазістатична дія (статичний еквівалент) - динамічний вплив, що представлений еквівалентним за наслідками статичним впливом в розрахунковій статичній моделі;
- квантиль - значення випадкової величини, яке відповідає заданому значенню її інтегральної функції розподілу;
- комбінація дій (навантажень) - група розрахункових навантажень, сукупностей деформацій та недосконалостей, що одночасно використовуються для перевірки конструкції чи ґрунтового масиву за граничними станами;
- комбінаційне значення змінної дії - вибране значення, яке може бути визначене на статистичній основі так, що вірогідність того, що результати, викликані цією комбінацією, будуть перевищені, є, приблизно, такою ж, як і характеристичне значення індивідуальної дії. Це значення може бути виражене як визначена частина характеристичної величини;
- конструктивний елемент - фізично окрема частина конструкції, наприклад, колона, балка, плита, фундамент;
- конструктивний розрахунок - процедура або алгоритм для визначення результатів від дій у характерних точках, перерізах конструкції або в конструктивних елементах. Примітка. Конструктивний розрахунок може виконуватись на трьох рівнях, використовуючи різні моделі: загальний розрахунок, розрахунок елемента, локальний розрахунок;
- конструктивна система - несучі елементи будівлі або цивільних інженерних споруд і спосіб, яким дані елементи функціонують разом;
- конструкція - організована комбінація поєднаних між собою частин, запроєктована сприймати навантаження та забезпечувати відповідну жорсткість;
- критерій експлуатаційної придатності - розрахунковий критерій для граничного стану експлуатаційної придатності;
- міцність - механічна властивість матеріалу чи ґрунту, що відображає його здатність протидіяти впливам, яка, зазвичай, надається в одиницях напруження;
- надійність - властивість конструкції, будівлі або споруди (у тому числі ґрунтової) виконувати задані функції протягом всього проєктного терміну експлуатації. Примітка. Надійність охоплює безпеку, експлуатаційну придатність та довговічність конструкції чи споруди;
- несуча здатність - характеристика конструкції, яка визначається величиною навантаження чи впливу, яка задовольняє граничним станам за несучою здатністю;
- номінальна величина властивості матеріалу - величина, що використовується як характеристична;
- номінальне значення - значення, визначене на нестатистичній базі, наприклад, на базі отриманого досвіду або фізичного стану;
- опір - здатність елемента або поперечного перерізу конструкції витримувати впливи без механічного ушкодження, наприклад, опір на стиск, опір при згині, опір при поздовжньому згині, опір на розтяг;
- перехідна розрахункова ситуація - розрахункова ситуація, яка має місце протягом періоду, значно коротшого ніж проєктний термін служби конструкції, та яка має високу можливість виникнення. Примітка. Перехідна розрахункова ситуація відноситься до тимчасового стану використання конструкції або зовнішнього впливу, наприклад, протягом зведення або ремонту;
- поодинока дія - дія, яку можливо припустити як статистично незалежну в часі та просторі відносно будь-якої іншої дії на конструкцію;
- фіксована дія - дія, що має фіксоване розподілення та місцеположення відносно конструкції або елемента конструкції так, що величина та напрямок дії є визначеними однозначно для конструкції в цілому або для елемента конструкції, якщо ця величина та напрямок визначені на одній точці конструкції або елемента конструкції;
- характеристична величина - показник властивості матеріалу, ґрунту або виробу, що має задану вірогідність його недосягнення у гіпотетично необмеженій серії випробувань. Це значення загалом відповідає визначеному квантилю допустимого статистичного розподілення відповідної властивості матеріалу, ґрунту або виробу. В деяких обставинах номінальне значення використовується як характеристичне значення характеристична величина геометричної;
- характеристики - величина, що, зазвичай, відповідає розмірам, визначеним у проєкті. Величини геометричних розмірів можуть відповідати заданим квантилям статистичного розподілення;
- характеристичне значення дії - головне репрезентативне значення дії. Примітка. Оскільки характеристичне значення може бути призначене на статистичній основі, то воно вибирається так, щоб відповідати заданій вірогідності неперевищення цього значення з несприятливого боку протягом «базового періоду», беручи до уваги проєктний термін експлуатації даної конструкції та тривалість цієї розрахункової ситуації;
- часто повторюване значення змінної дії - детерміноване значення, яке може бути визначене на статистичній основі так, що в межах базового періоду, протягом якого воно є перевищеним, є тільки малою часткою базового періоду, або частота його перевищення обмежена відповідним значенням.

ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ, що використані у цих нормах, та мають застосовуватись при розробці будівельних норм для забезпечення основної вимоги щодо механічного опору та стійкості, наведені у додатку А.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com