Новини

Ухвалено Постанову № 1207, якою затверджено Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних (промислових) парків
08 листопада 2022 року, 09:09

28 жовтня 2022 року ухвалено Постанову № 1207, якою затверджено Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків.


Так, Порядок визначає механізм надання коштів на безповоротній основі з державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законом (далі - кошти), ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків (далі - індустріальні парки) - суб’єктам господарювання та/або керуючим компаніям (далі - заявники) на реалізацію заходів з облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків (далі - заходи).


Надання коштів заявникам за рахунок коштів державного бюджету здійснюється Міністерством економіки України (далі - Мінекономіки) відповідно до цього Порядку та в межах видатків бюджету, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.


Надання коштів заявникам за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією або органом місцевого самоврядування з урахуванням положень цього Порядку.


Надання коштів заявникам за рахунок коштів з інших джерел, не заборонених законом, здійснюється відповідно до законодавства.
Загальна сума коштів, що надається будь-якому заявнику одного індустріального парку за рахунок коштів державного бюджету, не може перевищувати 60 млн. гривень і 80 відсотків їх кошторисної вартості.


Надання коштів одному заявнику за рахунок коштів державного бюджету здійснюється лише один раз.


Не допускається надання заявникам коштів на реалізацію заходів із забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання) у разі отримання ними в установленому законодавством порядку компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.


Кошти надаються заявникам, які на дату подання заяви не мають відкритих проваджень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та/або які не перебувають на стадії ліквідації.


Перевірка відповідності заявників вимогам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, проводиться Мінекономіки шляхом отримання в електронній формі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.


Заявник, який має намір отримати кошти, подає до Мінекономіки не пізніше 10 квітня року, в якому передбачається отримання таких коштів, заяву (прикріплена нижче), в якій міститься, зокрема, інформація про надання коштів з інших джерел, звернення заявника про надання коштів з інших джерел у році, в якому очікується їх отримання, за формою згідно з додатком (в паперовій або електронній формі), до якої додаються:
відомості про номер документа, що підтверджує затвердження (схвалення) проектної документації на будівництво об’єктів у встановленому законодавством порядку та відомості про номер звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, загальну кошторисну вартість заходів;
обґрунтування щодо необхідності надання коштів у заявленому обсязі;
підтвердження фактично здійснених витрат на реалізацію заходів (в разі наявності таких витрат);
інформація про інженерно-транспортну інфраструктуру індустріального парку, зокрема суміжну, інші об’єкти та їх вплив на його функціонування (у разі наявності);
інформацію про право власності (користування) земельними ділянками в межах відповідного індустріального парку;
копія договору про створення та функціонування індустріального парку (у разі наявності керуючої компанії);
інформацію про поточний рахунок, відкритий в банку для перерахування коштів.


Заявник має право в будь-який момент відмовитися від отримання коштів у році, в якому ним передбачалося їх отримання, шляхом письмового повідомлення про це Мінекономіки, але не пізніше 10 листопада відповідного року.


Відмова від отримання коштів не обмежує заявника в поданні заяв на отримання коштів в майбутньому.


Якщо після дати подачі заяви заявнику стане відомо про наявність можливості залучення коштів з інших джерел, така інформація разом із зменшеною очікуваною сумою коштів повинна письмовим повідомленням додатково подаватися заявником до Мінекономіки, але не пізніше 10 листопада відповідного року.


У разі коли документи подано не в повному обсязі Мінекономіки припиняє розгляд заяви, про що повідомляє заявнику з обґрунтуванням підстав припинення розгляду протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої заяви. Якщо заяву та документи надіслано електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку, зазначене повідомлення надсилається заявнику електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку.


У разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими розгляд заяви був припинений, заявник має право повторно подати заяву відповідно до пункту 5 цього Порядку, але не пізніше ніж до 20 червня року, в якому очікується отримання коштів.


Отримані від заявника документи (у разі їх подання в повному обсязі) Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання подає для розгляду заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (далі - заінтересовані органи) з метою перевірки достовірності, актуальності, повноти та коректності інформації, що міститься у поданих заявником документах.


Заінтересовані органи не пізніше ніж через десять робочих днів з дня отримання документів подають Мінекономіки інформацію про результати розгляду ними документів.


У разі неотримання Мінекономіки від заінтересованих органів інформації про результати розгляду документів у строки, передбачені абазом другим цього пункту, документи вважаються розглянутими заінтересованими органами без зауважень і пропозицій.


У разі коли подані документи відповідно до пункту 5 цього Порядку подані не в повному обсязі та/або в них виявлено інформацію, яка не є достовірною, актуальною, повною та коректною, розгляд заяви припиняється, про що Мінекономіки повідомляє заявнику з обґрунтуванням підстав припинення розгляду протягом 20 робочих днів з дня отримання заяви від заявника.


У разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими розгляд заяви був припинений, заявник має право повторно подати заяву відповідно до пункту 5 цього Порядку, але не пізніше ніж до 20 червня року, в якому передбачається отримання коштів.


Отримані заяви та документи, які були розглянуті заінтересованими органами, зазначені в пункті 5 цього Порядку, розглядаються утвореною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків (далі - комісія), до складу якої включаються, зокрема, представники Мінекономіки, Мінрегіону та інших заінтересованих органів.


Мінекономіки забезпечує організацію роботи комісії.


Положення про комісію та її персональний склад затверджуються Мінекономіки.


Комісія за результатами розгляду поданих документів готує рекомендації щодо надання коштів заявникам у межах визначених бюджетних призначень на відповідний бюджетний період.


Під час розгляду заяв комісією враховуються такі критерії:
наявність існуючих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків, зокрема суміжної;
загальна кошторисна вартість заходів;
співвідношення заявленого обсягу надання коштів для реалізації заходів до загальної кошторисної вартості заходів та обсягу фактично здійснених витрат;
залучення коштів з інших джерел та їх частки в кошторисній вартості заходів;
надання в попередніх і поточному періодах державного стимулювання з інших джерел;
кількість учасників в індустріальному парку заявника;
кількість інших суб’єктів індустріального парку в індустріальному парку заявника.


У разі коли заявлені обсяги коштів перевищують загальний обсяг видатків державного бюджету на надання коштів у відповідному бюджетному періоді, комісія має право зменшувати обсяги коштів заявникам з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 11 цього Порядку, до рівня, який не перевищує такого обсягу.


У разі наявності випадків відмови з боку заявників від отримання коштів, зменшення ними обсягів заявлених коштів вивільнені обсяги коштів розподіляються комісією між іншими заявниками з урахуванням положень пункту 3 цього Порядку.


Комісія за результатами розгляду заяв готує рекомендації про надання коштів заявникам з відображенням їх обсягів у розрізі заявників до 20 листопада року, в якому передбачається надання коштів.


Рекомендації щодо відмови в наданні коштів заявникам готуються з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 11 цього Порядку та у разі:
невідповідності заяви та документів положенням пункту 3 цього Порядку;
найнижчої частки залучених коштів з інших джерел в кошторисній вартості заходів;
найменшої різниці між заявленим обсягом надання коштів та загальною кошторисною вартістю заходів;
найбільшої різниці між заявленим обсягом надання коштів та обсягом фактично здійснених витрат;
повторного подання заяви без зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими її попередній розгляд був припинений.


Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня прийняття комісією рекомендацій щодо надання та/або відмови в наданні коштів заявникам приймає рішення щодо надання або відмови в наданні коштів заявникам, яке оформлюється у вигляді наказу.


Мінекономіки протягом двох робочих днів з дня видання наказу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про обсяги надання коштів з відображенням їх обсягу в розрізі заявників, а також перелік заявників, яким відмовлено в наданні коштів у поточному році, та підстави надання ним відмови.


Рішення про відмову в наданні коштів заявнику не обмежує його в поданні заяв на отримання коштів в майбутньому.


З текстом Порядку можна ознайомитись за посиланням:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-2022-%D0%BF#Text


А вже 9 листопада 2022 року юридична фірма INTEGRITES, член #КБУ, проведе вебінар «Індустріальні парки: шлях від створення до успішної діяльності», який присвячений всім ключовим аспектам теми – питанням будівництва та підключення до мереж, корпоративному структуруванню, умовам оподаткування індустріальних парків.


Детальніше про вебінар за посиланням: https://www.facebook.com/events/523450932617102/?__cft__[0]=AZXG5_lOnPVoZ1ap-nDDulOQRB1EChE1BCOrsY756pezOIdRIeLQqDZvM1nOSIPdCepYJ9utHSSpgg1f4k18mU-binV5MO93PDxip_3ZudJ-LSkFRS3w0RD1Yik88tpjoC1LyfXWVo2GbhMVJIwpZQUzIs5PPrm05NhX9WfI00VEvJuiQlZdtnldQ_T0B1P-YSY&__tn__=-UK-R


ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!


Інтергал-Буд
Perfect Group
ZEZMAN
Molodist
Товариство "Відважних"
Будівельна компанія Інвестор
Будівельна група Синергія
Будівельна компанія "Водограй"
Асоціація західноукраїнських забудовників
Инвестиционно-строительная компания «Авантаж»
Ковальська
ТОВ "Будівельний Альянс Груп"
GEOS
Стикон
НЕСТ
ENSO
ПрАТ "Луцький домобудівельний комбінат"
R1 Group
ОМОКС
Vivat Invest
Центр Гідроізоляції і Покрівлі
ПБФ ГРУП
Будівельна компанія SABD
KAN Development
Реноме-Євробуд
DIM
Київміськбуд
Сумська Девелоперська Компанія
ТОВ "Ягуар"
Construction Corporation GERZ
ПрАТ «Луцьксантехмонтаж 536»
Креатор-Буд
Smile Development
Будівельна компанія Вертикаль
Sensar
ТОВ БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА
Edelburg Development
Строй Сити Девелопмент
AC Crowe Ukraine
Asters
Sayenko Kharenko
Dictio Law Firm
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang - Ukraine
Olsten Partners Law Company
Соколовський і Партнери
TOTUM LF

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com